عنوان آزمون تاریخ برگزاری زمان دقیق
آزمون آزمایشی تافل3 1396/11/24 سه شنبه 24-11-96 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1396/12/08 سه شنبه 08-12-96 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1396/12/15 سه شنبه 15-12-96 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1396/12/22 سه شنبه 22-12-96 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/01/21 سه شنبه 21-01-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/01/28 سه شنبه 28-01-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/02/04 سه شنبه 04-02-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/02/18 سه شنبه 18-02-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/02/25 سه شنبه 25-02-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/03/01 سه شنبه 01-03-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/03/08 سه شنبه 08-03-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/03/22 سه شنبه 22-03-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/03/29 سه شنبه 29-03-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/04/05 سه شنبه 05-04-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/04/12 سه شنبه 12-04-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/04/26 سه شنبه 26-04-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/02 سه شنبه 02-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/07 یک شنبه 07-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/09 سه شنبه 09-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/16 سه شنبه 16-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/21 یک شنبه 21-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/23 سه شنبه 23-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/28 یک شنبه 28-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/05/30 سه شنبه 30-05-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/04 یک شنبه 04-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/06 سه شنبه 06-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/11 یک شنبه 11-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/13 سه شنبه 13-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/18 یک شنبه 18-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/19 دوشنبه 19-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/20 سه شنبه 20-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/25 یک شنبه 25-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/06/27 سه شنبه 27-06-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/01 یک شنبه 01-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/02 دوشنبه 02-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/03 سه شنبه 03-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/04 چهارشنبه 04-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/08 یک شنبه 08-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/09 دوشنبه 09-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/10 سه شنبه 10-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/11 چهارشنبه 11-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/15 یک شنبه 15-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/16 دوشنبه 16-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/17 سه شنبه 17-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/18 چهارشنبه 18-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/22 یک شنبه 22-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/23 دوشنبه 23-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/24 سه شنبه 24-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/25 چهارشنبه 25-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/29 یک شنبه 29-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/07/30 دوشنبه 30-07-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/01 سه شنبه 01-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/02 چهارشنبه 02-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/06 یک شنبه 06-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/07 دوشنبه 07-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/09 چهارشنبه 09-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/12 شنبه 12-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/13 یک شنبه 13-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/14 دوشنبه 14-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/15 سه شنبه 15-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/20 یک شنبه 20-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/21 دوشنبه 21-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/22 سه شنبه 22-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/27 یک شنبه 27-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/29 سه شنبه 29-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/08/30 چهارشنبه 30-08-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/05 دوشنبه 05-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/06 سه شنبه 06-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/07 چهارشنبه 07-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/11 یک شنبه 11-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/13 سه شنبه 13-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/18 یک شنبه 18-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/20 سه شنبه 20-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/25 یک شنبه 25-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/09/27 سه شنبه 27-09-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/02 یکشنبه 02-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/04 سه شنبه 04-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/09 یکشنبه 09-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/11 سه شنبه 11-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/16 یکشنبه 16-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/18 سه شنبه 18-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/23 یکشنبه 23-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/25 سه شنبه 25-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/10/30 یکشنبه 30-10-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/11/02 سه شنبه 02-11-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/11/09 سه شنبه 09-11-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/11/16 سه شنبه 16-11-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/11/23 سه شنبه 23-11-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/11/30 سه شنبه 30-11-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/05 یکشنبه 05-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/07 سه شنبه 07-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/12 یکشنبه 12-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/14 سه شنبه 14-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/19 یکشنبه 19-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/21 سه شنبه 21-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/25 شنبه 25-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1397/12/26 یکشنبه 26-12-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/01/07 چها رشنبه 07-01-98 ساعت 08:30 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/01/09 جمعه 09-01-98 ساعت 08:30 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/01/18 یکشنبه 18-01-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/01/20 سه شنبه 20-01-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/01/27 سه شنبه 27-01-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/02/08 یکشنبه 08-02-97 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/02/15 یکشنبه 15-02-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/02/17 سه شنبه 98/02/17 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/02/22 یکشنبه 22-02-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/02/29 یکشنبه 29-02-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/02/31 سه شنبه 31-02-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/03/07 سه شنبه 98/03/07 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/03/12 یکشنبه 98/03/12 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/03/19 یکشنبه 98/03/19 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/03/26 یکشنبه 98/03/26 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/03/28 سه شنبه 28-03-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/04/02 یکشنبه 02-04-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/04/09 یکشنبه 09-04-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/04/11 سه شنبه 11-04-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/04/16 یکشنبه 16-04-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/04/23 یکشنبه 23-04-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3- فرمت جدید 1398/04/24 دوشنبه 24-04-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون
آزمون آزمایشی تافل3 1398/04/25 سه شنبه 25-04-98 ساعت 09:00 صبح مشاهده نمرات آزمون